736 records found
CH-BAR #E2001D#1000/1551#833* (B.15.21.1) Mandschurei
CH-BAR #E2001D#1000/1553#696* (B.15.21) Anerkennung der Regierung der Mandschurei
CH-BAR #E2001D#1000/1553#700* (B.15.21) Slovakei; Anerkennung neuer Staaten
CH-BAR #E2001D#1000/1553#701* (B.15.21) Anerkennung der Tschechoslowakei u. Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur Slowakischen Gesandtschaft
CH-BAR #E2001E#1976/17#3818* (B.15.21) Beziehungen zur Schweiz
CH-BAR #E2001E#1976/17#4787* (B.15.21) Beziehungen zur Schweiz
CH-BAR #E2001E#1978/84#2322* (B.15.21) Beziehungen zur Schweiz
CH-BAR #E2001E#1978/84#5338* (B.15.21) Zusammenarbeit Österreich - Schweiz in Fragen gemeinsamer Interessen
CH-BAR #E2001E#1978/84#6083* (B.15.21) Reise von BR Spühler nach Schweden (30.1./21.2.)
CH-BAR #E2001E#1978/84#6900* (B.15.21) Beziehungen Schweiz - Ungarn
CH-BAR #E2001E#1978/84#7100* (B.15.21) Beziehungen zur Schweiz
CH-BAR #E2001E#1980/83#1407* (B.15.21) Zusammenarbeit mit der Schweiz. Allgemeines
CH-BAR #E2001E#1980/83#1412* (B.15.21.Uch) Besuch Bundesrat Spühler in Wien
CH-BAR #E2001E#1980/83#1413* (B.15.21.Uch) Besuch Kreisky und Kirchschläger in Bern
CH-BAR #E2001E#1980/83#1415* (B.15.21.Uch) Gespräche Botschafter Micheli - Halusa
CH-BAR #E2001E#1980/83#2281* (B.15.21) Beziehungen zur Schweiz
CH-BAR #E2001E#1980/83#2958* (B.15.21) Beziehungen mit der Schweiz
CH-BAR #E2001E#1980/83#3622* (B.15.21) Beziehungen mit der Schweiz
CH-BAR #E2001E#1980/83#3714* (B.15.21) Beziehungen zur Schweiz
CH-BAR #E2001E#1980/83#3857* (B.15.21) Beziehungen zur Schweiz