541 records found
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#2332* (B.15.21.(3)) Reise von Botschafter Weitnauer nach Bulgarien, Juli 1977
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#2381* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#2476* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#2557* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#2695* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3054* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3094* (B.15.21.(2)) Besuch BR Graber in Madrid 1977
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3164* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3203* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3204* (B.15.21.(4)) Besuch von Unterstaatssekretär Korhonen in der Schweiz, 22.11.1977
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3205* (B.15.21.(5)) Besuch Botschafter Weitnauer in Finnland, 9./10.5.1978
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3281* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3282* (B.15.21.(3)) Besuch von Aussenminister J. Sauvagnarguss, 1.6.1976
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3283* (B.15.21.(4)) Besuch Weitnauer in Frankreich, Dezember 1976
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3284* (B.15.21.(5)) Reise BR Graber nach Frankreich, 22.3.1977
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3286* (B.15.21.(7)) Besuch von Deniau J.F., 1978
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3287* (B.15.21.(8)) De Guiringaud, Brigue, 18.8.1978
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3430* (B.15.21.(3)) Besuch von Roy Hattersley in der Schweiz
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3431* (B.15.21.(4)) Besuch von Botschafter Weitnauer in Grossbritannien, Dezember 1976
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3498* (B.15.21.(1)) Reise von BR Graber nach Griechenland, November 1976