540 records found
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3499* (B.15.21.(2)) Besuch von Premierminister Caramanlis in der Schweiz, 1977
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3638* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3639* (B.15.21.(3)) Reise Weitnauer nach Ungarn, 22. - 26.02.1978
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3792* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3793* (B.15.21.(1)) Besuch von Staatsminister Hamed Alwan, Juni 1977
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3845* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3993* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#3996* (B.15.21.(10)) Besuch BR Aubert in Rom, Juni 1978
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4118* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu Japan
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4176* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4387* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4473* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4487* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4744* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4799* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4945* (B.15.21) Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4984* (B.15.21.(3)) Reise von Botschafter Weitnauer nach Polen, April 1977
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4985* (B.15.21.(4)) Besuch Minister Emil Wojtaszek in der Schweiz
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#5041* (B.15.21.(1)) Besuch Aussenminister Ferreira in der Schweiz
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#5042* (B.15.21.(2)) Besuch BR Graber in Portugal 12./13.9.1977