96 records found
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.638 (C.41.152.0) Multinationaler Währungskredit an Jugoslawien
CH-BAR #E2001E#1000/1571#3492* (C.41.152) Schweiz. Anleihen an Regierungen, Gemeindewesen, Firmen etc.
CH-BAR #E2001E#1000/1571#3582* (C.41.152.0) Schweiz. Anleihen an Regierungen, Gemeindewesen, Firmen etc. in Bulgarien
CH-BAR #E2001E#1000/1571#3611* (C.41.152.0) Schweiz. Anleihen an Regierungen, Gemeindewesen, Firmen etc. in der Tschechoslowakei
CH-BAR #E2001E#1967/113#10774* (C.41.152.0) Schweiz. Anleihen an Regierungen, Gemeindewesen, Firmen etc.
CH-BAR #E2001E#1970/217#6261* (C.41.152.0) Schweiz. Anleihen an Regierungen, Gemeindewesen, Firmen etc.
CH-BAR #E2001E#1970/217#6998* (C.41.152.0.(02)) Charbonnages de France
CH-BAR #E2001E#1970/217#6999* (C.41.152.0.(03)) 100 Mio. Pinay Anleihe
CH-BAR #E2001E#1970/217#7093* (C.41.152.0) Schweiz. Anleihen an Regierungen, Gemeindewesen, Firmen etc.
CH-BAR #E2001E#1970/217#7221* (C.41.152.0.(04)) Italienische Staatsbahnen
CH-BAR #E2001E#1972/33#209* (C.41.152.0) Schweiz. Anleihen an Regierungen, Gemeindewesen, Firmen etc.
CH-BAR #E2001E#1972/33#718* (C.41.152.0) Schweiz. Anleihen an Regierungen, Gemeindewesen und Firmen
CH-BAR #E2001E#1976/17#1743* (C.41.152.0) Schweizerische Anleihen an Oesterreich, österreich. Firmen
CH-BAR #E2001E#1976/17#3204* (C.41.152.0) Schweizerische Anleihen an Indien
CH-BAR #E2001E#1976/17#3575* (C.41.152.0) Schweizerische Anleihen an italienische Firmen (nach Nummern)
CH-BAR #E2001E#1978/84#1889* (C.41.152.0) Schweiz. Anleihen und Abkommen über die Konsolidierung kommerzieller Aussenstände
CH-BAR #E2001E#1978/84#2143* (C.41.152.0) Konsolidierung kommerzieller Aussenstände Brasiliens. Haagerclub
CH-BAR #E2001E#1978/84#3138* (C.41.152.0) Schuldenkonsolidierung Ghanas
CH-BAR #E2001E#1978/84#3331* (C.41.152.0) Schweiz. Anleihen an Grossbritannien. Regierung, Firmen usw.
CH-BAR #E2001E#1978/84#3520* (C.41.152.0) Schweiz. Kredite an Indien