45 records found
CH-BAR #E2001E#1978/84#852* (B.30.1.(1)) Informationskurse der Abteilung Heer und Haus über Die Schweiz in der Welt, 1938-1967
CH-BAR #E2001E#1980/83#401* (B.30.1) Die Präsenz der Schweiz im Ausland
CH-BAR #E2001E-01#1982/58#319* (B.30.1) Präsenz der Schweiz im Ausland
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#415* (B.30.1) Präsenz der Schweiz
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#416* (B.30.1) Sitzungsprotokolle des Arbeitsausschusses der Koordinationskommission
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#417* (B.30.1) Schweiz. Verkehrszentrale
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#419* (B.30.1) Schweiz. Zentrale für Handelsförderung
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#437* (B.30.1.(12)) Questionaire
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#439* (B.30.1.(12)) Afrique noire
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#441* (B.30.1.(12)) Amérique latine et Antilles
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#442* (B.30.1.(12)) Asie (sans pays arabes)
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#457* (B.30.1.(14)) Bericht an den Bundesrat
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#459* (B.30.1.(14)) Eidg. Politisches Departement
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#482* (B.30.1.(14).15) Bundesgesetz über die Präsenz der Schweiz im Ausland
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#604* (B.30.1) Sitzungsprotokolle des Arbeitsausschusses der Koordinationskommission zuhanden der Informations- und Presseabteilung
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#605* (B.30.1) Allgemeines
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#607* (B.30.1) Eidg. politisches Departement
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#608* (B.30.1) Pro Helvetia
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#611* (B.30.1) Schweiz. Verkehrszentrale
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#612* (B.30.1) Schweiz. Zentrale für Handelsförderung