45 records found
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#615* (B.30.1.0) Präsenz der Schweiz in Italien. Allgemeines
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#616* (B.30.1.1) Präsenz der Schweiz in Italien. Kulturelles
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#624* (B.30.1.(03)) Sitzungen der Koordinationskommission 1977
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#636* (B.30.1.(07)) Documentation écrite
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#644* (B.30.1.(08)) Kassette
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#649* (B.30.1.(09).1) Weltausstellung in Los Angeles
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#653* (B.30.1.(15)) Bundesgesetzgebung
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#656* (B.30.1.(18)) Bankgeheimnis
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#657* (B.30.1.(22)) Hilfe an Entwicklungsländer, humanitäre Hilfe ans Ausland
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1067* (B.30.1.Parl.1) Anfrage Ogi, Nationalrat
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1116* (B.30.1.EDA) Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegeheiten
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1144* (B.30.1.Pays arabes) Pays arabes. Généralité
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1145* (B.30.1.P.A) Pays arabes. Einzelne Länder
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1206* (B.30.1.Jap) Japon
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1438* (B.30.1.(16)) Vollziehungsverordnung
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1444* (B.30.1.(21).Gén) Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen im Ausland
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1445* (B.30.1.(21).1) Olympische Spiele in Lake Placid 1980
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1449* (B.30.1.(21).5) Fussball
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#1452* (B.30.1.(24)) Image de la Suisse
CH-BAR #E2010A#1999/250#846* (B.30.1(09)38.3) Concours d'idées, vol. 4