16 records found
CH-BAR #E2005A#1978/137#473* (t.311.002) Schweiz. Hilfswerk für aussereurop. Gebiete ZH ( SHAG); Nepalaktionen
CH-BAR #E2005A#1978/137#544* (t.311.002) TRAFIPRO - Coopérative
CH-BAR #E2005A#1980/82#625* (t.311.002) Helvetas-Nepalaktionen
CH-BAR #E2005A#1980/82#715* (t.311.002) Trafipro
CH-BAR #E2005A#1980/82#715* (t.311.002) Trafipro
CH-BAR #E2005A#1980/82#903* (t.311.002) Centre de formation artisanale rurale, Nouna
CH-BAR #E2005A#1983/18#230* (t.311.002) Université officielle de Bujumbura
CH-BAR #E2005A#1983/18#611* (t.311.002(3)) Talentwicklung Jiri
CH-BAR #E2005A#1983/18#611* (t.311.002(3)) Talentwicklung Jiri
CH-BAR #E2005A#1983/18#723* (t.311.002) TRAFIPRO, Coopérative
CH-BAR #E2005A#1983/18#727* (t.311.002(04)) Personalangelegenheiten
CH-BAR #E2005A#1983/18#732* (t.311.002(10)) Accord TRAFIPRO
CH-BAR #E2005A#1985/101#330* (t.311.002) Centre de formation professionnelle pour horlogers-rhabilleurs, Abidjan
CH-BAR #E2005A#1985/101#602* (t.311.002) Centre de formation professionnelle horloger
CH-BAR #E2005A#1985/101#663* (t.311.002) TRAFIPRO
CH-BAR #E2005A#1985/101#663* (t.311.002) TRAFIPRO