115 records found
CH-BAR #E2010A#2001/161#5598* (B.72.09.15.1(33)) Konfliktverhütungszentrum Wien, Band 1
CH-BAR #E2010A#2001/161#5600* (B.72.09.15.1(34)) Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, Warschau (bis 31.8.1992; Büro für freie Wahlen, Warschau)
CH-BAR #E2010A#2001/161#5602* (B.72.09.15.1(35)) Ausschuss hoher Beamter, Band 2
CH-BAR #E2010A#2001/161#5603* (B.72.09.15.1(36)) Rat der Aussenminister
CH-BAR #E2010A#2001/161#5604* (B.72.09.15.1(37)) Seminar über demokratische und rechtsstaatliche Institutionen in Oslo; November 1991
CH-BAR #E2010A#2001/161#5605* (B.72.09.15.1(38)) KSZE-Dringlichkeitsmechanismus
CH-BAR #E2010A#2001/161#5606* (B.72.09.15.1(39)) Beobachtermissionen, Band 1
CH-BAR #E2010A#2001/161#5607* (B.72.09.15.1(39)) Beobachtermissionen, Band 2
CH-BAR #E2010A#2001/161#5608* (B.72.09.15.1(39)) Beobachtermissionen, Band 3
CH-BAR #E2010A#2001/161#5609* (B.72.09.15.1(39)) Beobachtermissionen, Band 4
CH-BAR #E2010A#2001/161#5610* (B.72.09.15.1(39)) Beobachtermissionen, Band 5
CH-BAR #E2010A#2001/161#5612* (B.72.09.15.1(39)) Beobachtermissionen, Band 7
CH-BAR #E2010A#2001/161#5613* (B.72.09.15.1(40)) Friedliche Beilegung von Streitfällen
CH-BAR #E2010A#2001/161#5614* (B.72.09.15.1(40)) Allgemeines: Expertentreffen über die friedliche Regelung von Streitigkeiten, Genf 1992
CH-BAR #E2010A#2001/161#5624* (B.72.09.15.1(40)) Konferenzmaterie, schweizerische Position
CH-BAR #E2010A#2001/161#5643* (B.72.09.15.1(41)) KSZE-Forum für Sicherheitskooperation, Wien, Band 1
CH-BAR #E2010A#2001/161#5646* (B.72.09.15.1(41)) KSZE-Forum für Sicherheitskooperation, Wien, Band 4
CH-BAR #E2010A#2001/161#5647* (B.72.09.15.1(42)) Nationale Minderheiten/Hoher Kommissar für Nationale Minderheiten
CH-BAR #E2010A#2001/161#5649* (B.72.09.15.1(43)) s/d: Journale in verschiedenen Sprachen
CH-BAR #E2010A#2001/161#5653* (B.72.09.15.1(44)) Menschliche Dimension