114 records found
CH-BAR #E2001-09#1984/68#59* (B.58.2) Hongrie
CH-BAR #E2001D#1000/1553#7826* (B.58.23.10.1) Schweiz. Komitee für die wirtschaftliche Beteiligung am europäischen Wiederaufbau
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#120* (B.58.2) Sahara Occidental, 1977
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#121* (B.58.2) Sahara Occidental, 1978
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#147* (B.58.2) Yougoslavie, 1978
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#148* (B.58.2) Zaire
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#149* (B.58.2.10) Suisse - neutralité et solidarité
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#150* (B.58.2.11) Suisse - base politique étrangère
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#18* (B.58.2) Albanie
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#24* (B.58.2) Angola, 1976
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#27* (B.58.2) Argentine
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#31* (B.58.2) Brésil
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#37* (B.58.2) Chine Communiste, 1978
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#44* (B.58.2) Cuba
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#45* (B.58.2) Danemark
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#47* (B.58.2) Espagne, Royaume, 1976
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#48* (B.58.2) Espagne, 1977
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#51* (B.58.2) Espagne, 1978, II
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#60* (B.58.2) Etats-Unis d'Amérique, 1978
CH-BAR #E2010-01A#1990/5#61* (B.58.2) Ethiopie