28 records found
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.364 (B.52.31) Bank H. Sturzenegger & Cie., Basel
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.364 (B.52.31.0) Behandlung feindlichen Eigentums in Kanada
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.408 (B.52.31.0.) Sequestrierungen
CH-BAR E 2001(E)1978/84 vol.442 (B.52.31) Sturzenegger H. & Co
CH-BAR E 2001(E)1978/84 vol.445 (B.52.31.Am.1) Amerika: Behandlung feindlichen Eigentums
CH-BAR E 2001(E)1978/84 vol.452 (B.52.31.1.) Behandlung der Sturzenegger Akten
CH-BAR E 2001(E)1978/84 vol.749 (B.52.31.) Guatemala. Behandlung feindlichen Eigentums
#E2001E-01#1987/78#1657* (B.52.31.(1)) Interhandel. Allgemeines
CH-BAR #E2001E#1967/113#9514* (B.52.31.15) Nestlé and Anglo-Swiss-Holding Co. Ltd.
CH-BAR #E2001E#1967/113#9775* (B.52.31.01) Nestlé and Anglo Swiss Co. Ltd., Vevey
CH-BAR #E2001E#1969/121#6057* (B.52.31.0) Allgemeines
CH-BAR #E2001E#1978/84#3508* (B.52.31.0) Behandlung feindlichen Eigentums
CH-BAR #E2001E#1978/84#4291* (B.52.31) Sturzenegger H. und Cie., Bank, Basel. Sperre von Vermögenswerten
CH-BAR #E2001E#1978/84#7204* (B.52.31.(05d)) Untersuchungen und Berichte Dr. Hofstetter
CH-BAR #E2001E#1978/84#7208* (B.52.31.(05h)) Einvernahme von Präsident Schwab durch die amerikanische Senatskommission
CH-BAR #E2001E#1978/84#7230* (B.52.31.(13)) Handakten Minister Walter Stucki
CH-BAR #E2001E#1978/84#7232* (B.52.31.0) Sequestrierte schweiz. Guthaben in Amerika
CH-BAR #E2001E#1980/83#1230* (B.52.31.0) Behandlung feindlichen Eigentums
CH-BAR #E2001E#1980/83#2102* (B.52.31.0) Sequestrierungen. Allgemeines
CH-BAR #E2001E-01#1982/58#1388* (B.52.31.0) Behandlung feindlichen Eigentums