19 records found
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.528 (B.51.322.0) Arabische Liga: Schwarze Liste, Allgemeines
CH-BAR #E2001E#1000/1571#1479* (B.51.322.1191) Sulzer, Gebr. AG., Winterthur
CH-BAR #E2001E#1968/78#8056* (B.51.322.GB.426) Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co, Zürich, Band I
CH-BAR #E2001E#1968/78#8827* (B.51.322.GB.1216) Aktiengesellschaft der Spinnereien von Heinrich Kunz, Widisch
CH-BAR #E2001E#1968/78#8847* (B.51.322.GB.1236) Spinnerei & Weberei Dietfurt AG, Bütschwil
CH-BAR #E2001E#1968/78#9856* (B.51.322.04.U'ch) Schweizerische Bodenkredit-Anstalt, Zürich
CH-BAR #E2001E#1978/84#1798* (B.51.322.0) Schwarze Liste der Arabischen Liga. Israelboykott
CH-BAR #E2001E#1980/83#3244* (B.51.322.0) Schwarze Liste - Allgemeines. Israel-Boykott
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#3985* (B.51.322.0) Schwarze Listen. Allgemeines
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#4326* (B.51.322) Hirschmann Carl AG, Zürich
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#4328* (B.51.322) Jet Aviation, Basel: Band 1, 16.6. - 30.6.1973
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#4329* (B.51.322.0) Schwarze Listen. Allgemeines
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#4330* (B.51.322) Jet Aviation, Basel: Band 2, 1.7.1973 - 31.12.1975
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#4331* (B.51.322) Wild Heerbrugg AG
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#4381* (B.51.322) Schwarze Liste. Allgemeines
CH-BAR #E2001E-01#1991/17#9838* (B.51.322.Lig.arab.0) Schwarze Liste. Allgemeines. Band I
CH-BAR #E2010A#1995/313#9411* (B.51.322.0) Allgemeines, vol. II
CH-BAR #E2010A#1996/397#4463* (B.51.322.0) Allgemeines, vol. 1
CH-BAR #E2010A#1996/397#4464* (B.51.322.0) Allgemeines, vol. 2