16 records found
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.357 (B.22.21) Bulgarien: Personal der Gesandtschaft: Fingarov, Tantcho, 3. Sekretär
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.416 (B.22.21.0) Allgemeines
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.467 (B.22.21) Ungarn: Gesandtschaftspersonal in Bern, Karpati Jozsef, Ministre
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.571 (B.22.21.U'Ch.) Rumänien: Personnel de la Légation de la République Populaire Roumaine à Berne, Monsieur Nicolae Chihaia, Deuxième Secrétaire
CH-BAR #E2001E#1967/113#2278* (B.22.21.0.Uch) Frage der Beschränkung der Beamtenzahl bei den diplomatischen und konsularischen Vertretungen. (Rundschreiben vom 27.12.1949)
CH-BAR #E2001E#1978/84#2328* (B.22.21) Li Chu-sheng, evtl. Botschafter. Verweigerung des Agrément durch die Schweiz
CH-BAR #E2001E#1978/84#4841* (B.22.21) Ya Doumbia, Botschafter, Paris
CH-BAR #E2001E#1980/83#3483* (B.22.21) Kolo, Alhaji Sule Dede, Botschafter
CH-BAR #E2001E#1980/83#3613* (B.22.21.0) Evtl. diplomatische Vertretung in der Schweiz
CH-BAR #E2001E#1980/83#4200* (B.22.21) Übriges Botschaftspersonal A - Z
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#2418* (B.22.21) Einzelfälle A - Z
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#4568* (B.22.21) Einzelfälle A - Z
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#1795* (B.22.21) Davis, Nathaniel, Botschafter
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#5442* (B.22.21) Einzelfälle A - Z
CH-BAR #E2010A#1996/397#5921* (B.22.21 P) Taumoepeau-Tupou, Sonatane Tu'a, ambassadeur
CH-BAR #E2010A#2001/161#2265* (B.22.21) Ozadovskiy Andriy A., Geschäftsträger a.i.