1243 records found
CH-BAR #E2001D#1000/1552#57* (A.14.42.6) Nachrichtenübermittlung (militärische) der Auslandschweizer an den Generalstab
CH-BAR #E2001D#1000/1552#604* (A.45.20) Allgemeines
CH-BAR #E2001D#1000/1552#608* (A.46.11.1) Vorträge deutscher Politiker in den deutschen Kolonien der Schweiz
CH-BAR #E2001D#1000/1552#75* (A.15.42.12.023) Nebelspalter, Zürich
CH-BAR #E2001D#1000/1552#77* (A.15.42.12.029) Landbote, Winterthur
CH-BAR #E2001D#1000/1553#113* (A.15.42.13.27) TASS, Presseagentur, Genf (Installation eines Korrespondenten in Bern)
CH-BAR #E2001D#1000/1553#183* (A.15.48.11) Caratsch, R., Berlin
CH-BAR #E2001D#1000/1553#185* (A.15.48.11) Casagrande, Alex, Rom; Keppler Alfred
CH-BAR #E2001D#1000/1553#194* (A.15.48.11) Scanziani, Pietro, Rom, Mitarbeiter der Schweiz. Depeschenagentur
CH-BAR #E2001D#1000/1553#206* (A.15.48.12.2) Einladung von Schweizer Journalisten nach Deutschland
CH-BAR #E2001D#1000/1553#283* (A.22.18.013) Schweiz. Europa-Bewegung, Basel, Europa-Union
CH-BAR #E2001D#1000/1553#32* (A.12.13.2) Kommission für auswärtige Angelegenheiten
CH-BAR #E2001D#1000/1553#389* (A.22.30) Allg. Personal der Abteilung für Auswärtiges
CH-BAR #E2001D#1000/1553#43* (A.14.42.07) Nachrichten-Sektion der Generalstabsabteilung
CH-BAR #E2001D#1000/1553#430* (A.42.10) Bekämpfung des Kommunismus in der Schweiz, BRB vom 25. Nov. u. 17. Dez. 1940
CH-BAR #E2001D#1000/1553#441* (A.45.13.1) Union national, Genève; Empfang durch Mussolini 1937
CH-BAR #E2001D#1000/1553#445* (A.45.14.10) Nationale Bewegung Schweiz (NBS) (Eidg. Erneuerung) Frontistenempfang
CH-BAR #E2001D#1000/1553#45* (A.14.42.09.a) Liechtenstein; Spionageabwehr
CH-BAR #E2001D#1000/1553#459* (A.45.21) Landes- u. Kreisleitungen der NSDAP in der Schweiz. Verbot durch BRB vom 18. Februar 1936
CH-BAR #E2001D#1000/1553#57* (A.14.48.4) Armee-Rapport auf dem Rütli. Wachbefehl des Generals vom 25.7.1940