7 records found
CH-BAR E 6100(B)1973/141 vol.28 (980) Zu 980 West-Deutschland-Diverse
CH-BAR E 6100(B)1973/141 vol.37 (980) Verhandlungen mit Frankreich
CH-BAR E 6100(B)1973/141 vol.38 (980) France. Certification d'avoirs français sous couvert de banques suisses
CH-BAR E 6100(B)1973/141 vol.38 (980) France. Suisses assassinés en France en 1944 et 1945
CH-BAR E 6100(B)1973/141 vol.42 (980) Grossbritannien- Kreditbeanspruchung
CH-BAR E 6100(B)1973/141 vol.45 (980) Griechenland , Wirtschaftsbeziehungen
CH-BAR E 6100(B)1973/141 vol.46 (980) Relations Hollande-Suisse