136 records found
CH-BAR #E7115A#1999/273#2084* (861.5) Verschuldung
CH-BAR #E7115A#1999/273#2378* (861.5) Allgem., Rahmenkredit Teil 2
CH-BAR #E7115A#1999/273#2379* (861.5)  Allgem., Kredite Osteuropa inkl. Rumänien
CH-BAR #E7115A#1999/273#2380* (861.5) Allgem., Rahmenkredit Polen 1, Nahrungsmittelhilfe, Stabilisierungsfonds
CH-BAR #E7115A#1999/273#2381* ( 861.5 ) Allgem., Polen, Kredite 2
CH-BAR #E7115A#1999/273#2382* (861.5) Allgem., Kredite Ungarn
CH-BAR #E7115A#1999/273#2388* (861.5) Allgem., Mischredite Club de Paris, Febr.-Juni
CH-BAR #E7115A#1999/273#2389* (861.5) Allgem., Mischkredite Club de Paris, Juli-Dez
CH-BAR #E7115A#2000/383#1028* ( 861.5 ) Verschuldung
CH-BAR #E7115A#2000/383#1031* ( 861.5 ) Verschuldung
CH-BAR #E7115A#2000/383#606* (861.5) Osteuropa Rahmenkredit
CH-BAR #E7115A#2000/383#607* (861.5) Verstärkte Zusammenarbeit
CH-BAR #E7115A#2000/383#608* (861.5) Osteuropa Verstärkte Zusammenarbeit
CH-BAR #E7115A#2000/383#612* ( 861.5 )  Hilfsprogramm Bulgarien
CH-BAR #E7115A#2000/383#839* (861.5 ) Kreditangebote
CH-BAR #E7115A#2000/383#839* (861.5) Kreditangebote