14 records found
CH-BAR #E7110#1983/13#312* (799.2.0) Fonds monétaire international
CH-BAR #E7110#1985/97#323* (799.2.0) Fonds monétaire international FMI, Band 1: 01.01. - 30.06.1974
CH-BAR #E7110#1987/20#315* (799.2.0) Fonds monétaire international
CH-BAR #E7110#1988/12#330* (799.2.0) Fonds monétaire international
CH-BAR #E7115A#1990/142#407* (799.2.0) Kommission Brandt
CH-BAR #E7115A#1999/273#358* (799.2.0) Weltbankengruppe, Jan-April
CH-BAR #E7115A#1999/273#359* (799.2.0) Weltbankgruppen, Mai-Dez
CH-BAR #E7115A#1999/273#360* (799.2.0) Beitritt der Schweiz zu den Bretton Woods-Institutionen
CH-BAR #E7115A#2000/383#364* (799.2.0) Beitritt der Schweiz zu den Bretton Woods-Institutionen, Jan-April
CH-BAR #E7115A#2000/385#487* (799.2.0) Beitritt der Schweiz zu den Bretton-Woods Institutionen, Jan.-März
CH-BAR #E7115A#2000/385#488* (799.2.0) Beitritt der Schweiz zu den Bretton-Woods Institutionen, Juli-Dez.
CH-BAR #E7115A#2000/385#489* (799.2.0) Beitritt der Schweiz zu den Bretton-Woods Institutionen, April-Juni
CH-BAR #E7115A#2000/385#490* (799.2.0) Weltbank-Institutionen allg., Jan.-Juni
CH-BAR #E7115A#2000/385#491* (799.2.0) Weltbank-Institutionen allg., Juli-Dez.