4 records found
CH-BAR #E2003A#1990/3#1921* (o.741.43) Accord avec le C.F. GATT
CH-BAR #E5001G#1986/106#1132* (741.4) Beschaffung Kampfflugzeug "TIGER"; Geschäftspraktiken der Firma NORTHROP
CH-BAR #E7113A#1989/99#396* (777.741.4) COST, Allgemeines und Entwicklung
CH-BAR #E7113A#2001/191#284* (777.741.4) COST - Programm, Allgemeines, Vorgeschichte