11 records found
CH-BAR E 4300(C)-01/1998/299 vol.265 (71) Flüchtlinge, Polen
CH-BAR E 7113-02(-)1987/144 vol.75 (71) Integrationsbüro, Arbeitsgruppen, Neutralität
CH-BAR #E1110A#1998/72#11* (71) PS Nr. 7: Studiengruppe für Aussenpolitik und Arbeitsgruppe für Information, vom 2.6.1971
CH-BAR #E4300C-01#1998/299#1105* (71) Flüchtlinge
CH-BAR #E4300C-01#1998/299#1405* (71) Flüchtlinge
CH-BAR #E4300C-01#1998/299#1494* (71) Flüchtlinge
CH-BAR #E4300C-01#1998/299#1555* (71) Flüchtlinge
CH-BAR #E7113-02#1987/144#314* (71) Reaktivierung der Arbeitsgruppen
CH-BAR #E7113-02#1987/144#326* (71) Allgemeines, Zusammensetzung der Arbeitsgruppen
CH-BAR #E7113-02#1987/144#333* (71) Historische Standortbestimmung
CH-BAR #E7113-02#1988/128#150* (71) Historische Standortbestimmung