582 records found
CH-BAR #E2001B#1000/1515#10* (B.14.271.P.1.1) Sentence arbitrale du Conseil Fédéral, Correspondance
CH-BAR #E2001C#1000/1531#226* (B.14.2.1) Freundschaftsvertrag mit China
CH-BAR #E2001C#1000/1531#237* (B.14.2.5) Zolltarifrevision mit China, Pekingkonferenz 1925, Washingtonervertrag
CH-BAR #E2001C#1000/1531#238* (B.14.2.1) Verhandlungen mit Ägypten betr. die Handelsbeziehungen und die Rechtsstellung der Schweizer in Ägypten, I, II
CH-BAR #E2001C#1000/1531#247* (B.14.2.2) Niederlassungs- und Rechtsschutzvertrag
CH-BAR #E2001C#1000/1531#252* (B.14.2.1) Handelsvertrag mit Serbien
CH-BAR #E2001C#1000/1531#261* (B.14.2.1) Handelsbeziehungen mit der Türkei (Vorakten s. B.14.2.t.1 von 1925)
CH-BAR #E2001C#1000/1532#156* (B.14.2.01.b) Gründung chinesischer Handelsgesellschaften in der Schweiz und deren Eintragung ins schweiz. Handelsregister
CH-BAR #E2001C#1000/1532#162* (B.14.2.01) Handelsvertrag mit Griechenland
CH-BAR #E2001C#1000/1533#274* (B.14.2.1) Handelsvertrag mit Deutschland
CH-BAR #E2001C#1000/1533#288* (B.14.2.1) Handels-, Freundschafts- und Konsularvertrag mit den USA, I
CH-BAR #E2001C#1000/1533#296* (B.14.2.1.a) Question d'exterritorialité en Chine
CH-BAR #E2001C#1000/1533#301* (B.14.2.1) Handelsvertrag mit Abessinien
CH-BAR #E2001C#1000/1533#303* (B.14.2.1) Handelsvertrag mit Spanien
CH-BAR #E2001C#1000/1533#308* (B.14.2.01) Handelsvertrag mit Frankreich
CH-BAR #E2001C#1000/1533#311* (B.14.2.1) Handelsvertrag mit Italien
CH-BAR #E2001C#1000/1533#320* (B.14.2.1) Vorläufiges Handelsabkommen mit Rumänien 1930
CH-BAR #E2001C#1000/1533#326* (B.14.2.1) Handelsvertrag mit der Türkei, II
CH-BAR #E2001C#1000/1533#329* (B.14.2.1) Handelsvertrag mit der Tschechoslowakei
CH-BAR #E2001C#1000/1534#265* (B.14.2.1.a) Dénnonciation du Traité d'amitié et de commerce du 23 juillet 1873, élaboration du projet d'un nouveau traité définitif