9 records found
CH-BAR #E2200.49#1996/381#75* (370.2) KSZE
CH-BAR #E2200.49#1996/381#76* (370.2) KSZE (vertraulich)
CH-BAR #E2210.5#1993/30#41* (370.2) Situation politique d'Etats tiers, Moyen Orient
CH-BAR #E2210.5#1995/21#32* (370.2) Par régions: Moyen-Orient (Teil II, III)
CH-BAR #E2210.5#1996/373#190* (370.2) Moyen Orient
CH-BAR #E2210.5#1996/373#191* (370.2) Moyen Orient
CH-BAR #E2210.5#1996/373#192* (370.2) Conférence internationale sur la Palestine
CH-BAR #E2210.5#1998/8#221* (370.2) Moyen Orient
CH-BAR #E5001G#1993/173#168* (0370.28) Delegation aus Malaysia