27 records found
CH-BAR #E2001D#1968/154#1330* (B.51.350.0) Kriegsschäden in China, Allgemeines
CH-BAR #E2001D#1968/154#1373* (B.51.350.0) Kriegsschäden in Japan
CH-BAR #E2001D#1968/154#37* (B.51.350.05.1.1.Uch) Arbeitsgemeinschaft der Organisationen kriegsgeschädigter Auslandschweizer u. Rückwanderer
CH-BAR #E2200.148-03#1981/199#24* (350.0) Innenpolitik Schwedens: Allgemeines
CH-BAR #E2200.15#1999/345#40* (350.01) Droit de l'homme en Roumanie vol. 1 à 3
CH-BAR #E2200.157-04#2000/409#43* (350.0) Innenpolitik der UdSSR, Allgemeines (Teil 1)
CH-BAR #E2200.157-04#2000/409#44* (350.0) Innenpolitik der UdSSR, Allgemeines (Teil 2)
CH-BAR #E2200.157-04#2005/403#5* (350.0) Innenpolitik der Regierung von Turkmenistan
CH-BAR #E2200.157-04#2005/411#7* (350.0) Allgemeines
CH-BAR #E2200.174#1998/180#29* (350.0) Généralités
CH-BAR #E2200.185-02#1987/128#7* (350.0) Innenpolitik Ugandas, allgem.
CH-BAR #E2200.185-02#2001/178#10* (350.0) Allgemeines, Teil I
CH-BAR #E2200.190#1990/39#171* (350.0) CSSR: Innenpolitik, allgem. Band II 1970
CH-BAR #E2200.199#2000/363#59* (350.0) Generalites
CH-BAR #E2200.199#2003/58#10* (350.0) Généralités
CH-BAR #E2200.234#2006/2#14* (350.0) Innenpolitik Moldawiens
CH-BAR #E2200.24#1996/94#48* (350.0) Innenpolitik Koreas Allgemeines
CH-BAR #E2200.39#1988/123#175* (350.0) Politique intérieure état de résidence
CH-BAR #E2200.48#2001/171#31* (350.0) YU-Krise
CH-BAR #E2200.48#2001/171#32* (350.0) Allgemeines