5 records found
CH-BAR #E2200.162A#1986/72#19* (332.0) Relation de la Suisse avec Etats tiers
CH-BAR #E2200.185-02#1987/123#44* (332.0) Beziehungen Schweiz zu Drittstaaten
CH-BAR #E2200.190#2000/231#36* (332.0) Friedenserhaltende Massnahmen
CH-BAR #E2200.74#2000/104#27* (332.0) Beziehungen der Schweiz zur PLO
CH-BAR #E2210.5#1993/30#32* (332.0) Relation de la Suisse avec des Etats tiers