38 records found
CH-BAR #E8001D#1997/5#2872* (320.4) Besuch von Bundesrat Ogi in Italien 16./17.11.1989
CH-BAR #E8001D#1997/5#2891* (320.4) Besuch Bundesrat Ogis in Russland 1990
CH-BAR #E8001D#1997/5#2892* (320.4) Diverses
CH-BAR #E8001D#1997/5#2899* (320.4) Besuch Bundesrat Ogis in Moskau, 4.-8.4.1990
CH-BAR #E8001D#1997/5#2901* (320.4) Ministerbesuch in Bonn und Brüssel
CH-BAR #E8001D#1997/5#2902* (320.4) Besuch von Premierminister Michel Rocard in der Schweiz
CH-BAR #E8001D#1997/5#2903* (320.4) Besuch Ministerpräsient Erwin Teufel, Baden-Würtenberg, in Bern, 21.8.1991
CH-BAR #E8001D#1997/5#2907* (320.4) Besuch bei Ministerin Maji-Weggen in Den Haag vom 25.3.1991
CH-BAR #E8001D#1997/5#2909* (320.4) Besuch Bundesrat Ogis in Tokio 11.-15. Oktober 1992
CH-BAR #E8001D#1997/5#2914* (320.4) Besuche im und aus dem Ausland
CH-BAR #E8001D#1997/5#2915* (320.4) KSZE-Gipfeltreffen in Helsinki 9.10.7.1992
CH-BAR #E8001D#1997/5#2929* (320.4) Arbeitsbesuch Kohls in Bern, 18.10.1993
CH-BAR #E8001D#1997/5#2931* (320.4) 5. Francophonie-Gipfel, Maurice, 16.-18.10.1993
CH-BAR #E8001D#1997/5#2935* (320.4) Europarats-Gipfel, Wien 8.-9. 10. 1993
CH-BAR #E8001D#1997/5#2939* (320.4) Besuch von Verkehrsminister Wissmann, Bonn, 3.6.1993
CH-BAR #E8001D#1997/5#2943* (320.4) Forum Crans Montana, 19.-21.6.1993
CH-BAR #E8001D#1997/5#2945* (320.4) Gespräch Ogi-Gorbatschov, 21.6.1993
CH-BAR #E8001D#1997/5#2946* (320.4) Besuch Kosyrew, 2.9.1993
CH-BAR #E8001D#1997/5#2947* (320.4) Besuch des Generaldirektors des UN-Büros in Genf, V.Petrowsky, 7.9.1993
CH-BAR #E8001D#1997/5#2950* (320.4) Zitat über Clinton