274 records found
CH-BAR E 6100(B)-02/1986/168 vol.166 (972.222) IDA - Darlehen/ Kofinanzierungen - Umwandlung in Geschenke
CH-BAR E 6100(B)-02/1986/168 vol.166 (972.212) Weltbank - Darlehen
CH-BAR E 2003-03(-)1976/44 vol.35 (t.912.2) Pakistan, Schweizerische Stiftung für technische Entwicklungshilfe
CH-BAR E 2200.36-09(-)1976/154 vol.172 (S.34.2.2) 
CH-BAR E 2200.147(-)1986/117 vol.7 (512.21.20) Fiduciaires associés SA, Genève
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.357 (B.22.21) Bulgarien: Personal der Gesandtschaft: Fingarov, Tantcho, 3. Sekretär
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.416 (B.22.21.0) Allgemeines
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.467 (B.22.21) Ungarn: Gesandtschaftspersonal in Bern, Karpati Jozsef, Ministre
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.467 (B.22.20.3) Ungarn: Errichtung fremder Botschaften in der Schweiz
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.571 (B.22.21.U'Ch.) Rumänien: Personnel de la Légation de la République Populaire Roumaine à Berne, Monsieur Nicolae Chihaia, Deuxième Secrétaire
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.634 (B.22.24) Klagen der jugoslawischen Botschaft in Bern
CH-BAR E 2001(E)1978/84 vol.932 (B.42.21) Trujillo, Rafael Leonidas
CH-BAR E 2200.36(-)1980/24 vol.34 (522.20) Banknoten, Münzen, Gold, Allgemeines - USA
CH-BAR E 2200.192(-)1985/216 vol.3 (512.21) Verlegung schweiz. Industrien nach Mexiko
CH-BAR E 2210.7(A)1987/57 vol.14 (7-052.2) Agrandissement (prêt 65 mo) 1967, 1968, 1969
CH-AfZ NL Franz A Blankart vol.4(V) (2.2) Verhandlungsdossier Uruguay-Runde (1-8) 1990-1991. Enthält u. a. Dokumente Brüsseler Abkommen
CH-BAR #E1010B#1986/151#78* (112.20) Neutralität
CH-BAR #E1010C#1996/219#311* (322.2) Beschlussprotokoll I
CH-BAR #E2#1000/44#1371* (C.322.2.1) Verschiedenes
CH-BAR #E2#1000/44#353* (B.252.2.1) Säkularisation im Kanton Tessin