657 records found
CH-BAR E 2200.101-01(-)1976/55 vol.1 (B.12.1) Laos, affaires politiques
CH-BAR E 2200.161-02(-)1976/194 vol.19 (H.32.12.) Wiedergutmachung nazionalsozialistischen Unrechts (Bundesentschädigungsgesetz
CH-BAR E 2200.36-09(-)1976/154 vol.90 (N.12.1) Bankgeheimnis in der Schweiz
CH-BAR E 2001(E)1967/113 vol.374 (B.42.13) Herrenlose Vermögenswerte in der Schweiz
CH-BAR E 7001(C)1982/115 vol.4 (0272.13) Eröffnungsflug Swissair nach Südafrika, Herr Direktor Bühler
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.306 (B.22.10) Geschäftsführung der Amerikanischen Gesandtschaft
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.465 (B.32.11) Fritschy, Francis
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.622 (B.31.22.1.1) Hochstrasser & Co. AG
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.65 (B.22.11.0.4) Protokollfragen des Bundesrates
CH-BAR E 2804(-)1971/2 vol.50 (102.1) Beschaffung vom Atomwaffen
CH-BAR E 2003(A)1974/52 vol.213 (o.324.232.11) Conférence sur l'arrêt des essais d'armes nucléaires, Genève/Moscou
CH-BAR E 7001(C)1978/58 vol.16 (1612.12) Internationale $-Anleihe der Philips Finance S.A., Luxemburg
CH-BAR E 2200.29(-)1981/62 vol.9 (822.1) Prise en charge des intérêts; protocole de prise en charge
CH-BAR E 2200.64(-)1983/71 vol.2 (222.1) Beschlagnahme
CH-BAR E 2200.162(A)1986/71 vol.5 (512.1(1)) Import Policy
CH-AfZ NL Paul R Jolles vol.717 (7.5.2.1) Besuch Wilhelm Haferkamp, Vizepräsident der EG-Kommission, vom 27.1.1978 in Bern
CH-AfZ NL Paul R Jolles vol.810 (7.3.2.1.) Notizen zur Zwischenbilanz der Arbeit des CES
CH-BAR #E1002#1000/7#1* (2.1) 21.3.1919 - 6.5.1919
CH-BAR #E1010B#1986/151#73* (112.1) Image der Schweiz (Anwesenheit der Schweiz im Ausland)
CH-BAR #E1010C#1996/219#310* (322.1) Traktandenliste