58 records found
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.451 (B.14.41) Schiedsverträge England - Schweiz
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.526 (B.14.41.) Schiedsverträge
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.590 (B.14.41) Schiedsverträge mit der Schweiz
CH-BAR E 2804(-)1971/2 vol.8 (14.4) Notizen an die Abteilung des EPD
CH-BAR #E2001-04#1000/124#90* (F.14.40) Généralités
CH-BAR #E2001C#1000/1537#1* (B.14.4) Schiedsverträge Allgemeines
CH-BAR #E2001C#1000/1537#10* (B.14.4) Frankreich
CH-BAR #E2001C#1000/1537#12* (B.14.4) England
CH-BAR #E2001C#1000/1537#15* (B.14.4) Japan
CH-BAR #E2001C#1000/1537#25* (B.14.4) Rumänien
CH-BAR #E2001C#1000/1537#3* (B.14.4) Belgien
CH-BAR #E2001C#1000/1537#34* (B.14.4) Amerika
CH-BAR #E2001C#1000/1537#5* (B.14.4) Chile
CH-BAR #E2001C#1000/1537#7* (B.14.4) Deutschland
CH-BAR #E2001D#1000/1553#43* (A.14.42.07) Nachrichten-Sektion der Generalstabsabteilung
CH-BAR #E2001D#1000/1553#45* (A.14.42.09.a) Liechtenstein; Spionageabwehr
CH-BAR #E2001D#1000/1553#57* (A.14.48.4) Armee-Rapport auf dem Rütli. Wachbefehl des Generals vom 25.7.1940
CH-BAR #E2001E#1976/17#389* (B.14.41.0) Allgemeines
CH-BAR #E2001E#1978/84#189* (A.14.41.32.0) Ankauf von fremdem Kriegsmaterial
CH-BAR #E2001E#1978/84#201* (A.14.41.59) Remontenankäufe durch das Militärdepartement in den Oststaaten