12 records found
CH-BAR E 2804(-)1971/2 vol.50 (102.1) Beschaffung vom Atomwaffen
CH-BAR #E2001D#1000/1554#5* (E.102.1) Représentation féminine au sein de la délégation suisse à l'Assemblée de la S.d.N.
CH-BAR #E2200.36#1999/100#111* (102.11) Paul Jolles
CH-BAR #E2200.36#2001/71#140* (102.11) Stich Otto, Bundesrat (Teil 1)
CH-BAR #E2200.36#2001/71#142* (102.11) Villiger Kurt, Bundesrat
CH-BAR #E2200.36#2001/71#148* (102.11) Blankart Franz (Teil 2)
CH-BAR #E2200.36#2001/71#149* (102.11) Felber René, Bundesrat (Teil 2)
CH-BAR #E2200.36#2001/71#150* (102.11) Jacobi Klaus (Teil 2)
CH-BAR #E2200.36#2001/71#151* (102.11) Jacobi Klaus (Teil 3)
CH-BAR #E2200.36#2001/71#152* (102.11) Stich Otto, Bundesrat (Teil 2)
CH-BAR #E2804#1971/2#365* (102.1) Beschaffung von Atomwaffen
CH-BAR #E7001C#1984/200#1039* (2102.1) Reise BR Brugger in Wien, 50-jähriges Jubiläum der Schweiz. Handelskammer in Oesterreich