424 records found
CH-BAR #E2001D#1000/1552#7546* (C.23.11.11.7) Ankauf von Dollarerträgnissen durch den Bund
CH-BAR #E2001E#1000/1571#1298* (B.51.13.51.1.1.7) Schweiz. Aktionen im Hinblick auf die Heimschaffung der russischen Internierten
CH-BAR #E2001E#1000/1571#1325* (B.51.13.51.1.7) Handakten von Herrn BR Petitpierre
CH-BAR #E2001E#1000/1571#3506* (C.41.750.0) Marshallplan: Allgemeines
CH-BAR #E2001E#1000/1571#3510* (C.41.750.04) Schweizerische Antworten an die Pariser-Konferenz
CH-BAR #E2001E#1000/1571#3531* (C.41.752.0) Europäische Zollunion
CH-BAR #E2001E#1967/113#10683* (C.41.753.0) OECE / EZU (Handakten von Hr. Minister Zehnder)
CH-BAR #E2001E#1967/113#2102* (B.14.21.7) Handelsvertrag mit Russland. Allgemeines
CH-BAR #E2001E#1967/113#2104* (B.14.21.7.Uch) Blockierung der russischen Guthaben in der Schweiz
CH-BAR #E2001E#1967/113#2105* (B.14.21.7.a) Schweiz. Handelspolitik gegenüber Russland
CH-BAR #E2001E#1967/113#7007* (B.41.71) Tarr Laszlo, 1907, Zürich
CH-BAR #E2001E#1969/121#6612* (C.41.760.0) Schumanplan - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)
CH-BAR #E2001E#1969/121#6621* (C.41.764.0) Stellung der Schweiz zum Schumanplan
CH-BAR #E2001E#1969/121#6622* (C.41.764.1) Transportproblem
CH-BAR #E2001E#1970/1#72* (B.55.11.7) Critiques contre le CICR
CH-BAR #E2001E#1970/217#5891* (B.57.21.7) Friedensvertrag mit Oesterreich (Staatsvertrag)
CH-BAR #E2001E#1970/217#6319* (C.41.753.0.(17)) Intégration économique européenne
CH-BAR #E2001E#1970/217#6325* (C.41.753.0.(17db)) Mouvements de capitux
CH-BAR #E2001E#1970/217#6333* (C.41.753.0.(18)) Jugoslawien
CH-BAR #E2001E#1970/217#6368* (C.41.753.8.11) Comité de la main-d'oeuvre (Band I-IX)