3 records found
CH-BAR #E2806#1971/57#5* (01-5) Marché commun - Organisation de coopération et de développement économique (OCDE); Developement Aid Committe (DAC)
CH-BAR #E6100A-18#1000/1918#2* (F.01-5) Exportförderung der Textilindustrie (Dossier Nr. 1271)
CH-BAR #E7001C#2000/124#775* (2301-5) Bangladesch: Kredit für das Getreidelagerungs- und Kreditprojekt "Sgogorip"